Начало / За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование- Смолян е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в област Смолян.

Регионалният център подпомага организационно и методически екипите в детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

Дейността на Регионалния център е свързана и с квалификация на педагогическите специалисти в сферата на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците.

В случаите, уредени в ЗПУО Регионалният център осигурява ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

Центърът има следните държавно регламентирани функции:

 • Координираща- при оценка на индивидуалните потребности; при изпълнение на плана за подкрепа на детето/ ученика със специални образователни потребности; при осигуряване на ресурсни учители и други педагогически специалисти в образователните институции при невъзможност за формиране на ЕПЛР; при сътрудничество с институции.
 • Консултативна- по отношение на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие се провеждат консултации с родители, деца, ученици, педагогически специалисти, провеждат се информационни кампании.
 • Диагностична и образователна- изразява се в оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности чрез регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности; ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в детски градини и училища на територията на областта и прилагане на терапевтични програми; изразяване на становище за определяне на формата на обучение на учениците със специални образователни потребности; участие в провеждането на изследвания по въпросите на приобщаващото образование; събиране, анализиране и обобщаване на информация относно потребностите, нагласите и резултатите, свързани с процеса на приобщаващото образование.
 • Методическа- провеждане на краткосрочни модулни обучения на помощник на учителите; осъществяване на методическа подкрепа на членовете на екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата, на педагогически специалисти от центровете за подкрепа за личностното развитие във връзка с допълнителната подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности.

Структура

 • Директор: Татяна Бошнакова
 • Счетоводител: Магдалена Димитрова

team

 • ресурсни учители
 • логопеди
 • рехабилитатор на слуха и говора
 • психолози
 • кинезитерапевт
 • рехабилитатор
 • учител спортни дейности