Начало / Приобщаващо образование

Приобщаващото образование е процес, който се характеризира с осигуряване на качествено образование за всички деца и ученици, опирайки се на способностите и силните им страни.

В Чл.3, ал. 1 от Наредба за приобщаващото образование то е определено по следния начин: „Приобщаващо образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете или ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на общността“.

Държавната политика за приобщаващо образование се реализира чрез предоставянето на обща подкрепа за личностно развитие и допълнителна подкрепа за личностно развитие. Стъпките за осигуряване на двата вида подкрепа са представени в следващите схеми.

Графика 1

Допълнителна подкрепа за личностно развитие

Графика 2

Документи

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ ЗА ЕПЛР с цел предоставяне на ДПЛР

На основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППO-Смолян има готовност да осигури ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти на деца и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училища, които нямат изградени екипи за подкрепа за личностно развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици.

При нужда от такива специалисти, директорите на детските градини и училища на територията на област Смолян  е необходимо да попълнят заявление за осигуряването им по образец и да го изпратят на имейл: rcio_smolyan@abv.bg

ЗАЯВЛЕНИЕ – Образец № 3

Във връзка с чл. 145, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за приобщаващо образование, РЦПППО- Смолян поддържа  информация за децата и учениците със специални образователни потребности, които се обучават в детски градини по чл. 35 и в училища по чл. 38 и 39 ЗПУО на територията на област Смолян, както и за специалистите осигуряващи допълнителна подкрепа за личностно развитие.

Информацията се изпращайте на e-mail: rcsm@rcpppo-smolyan.com

Бланка за подаване на ИНФОРМАЦИЯ - изтегли образец

ДОКУМЕНТИ ДО РЦПППО-СМОЛЯН

ОДОБРЕНИЕ на оценката на ЕПЛР (екип за подкрепа за личностно развитие oт детската градина/училището)

След оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, ЕПЛР предлага на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ да одобри или неодобри извършената оценка, чрез заявление (Образец №11) от директора на училището или детската градина;

ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ/И за ЕПЛР с цел оценка

В случай, че детската градина или училището не може да осигури някой от специалистите за извършване на оценка на потребностите на дете/ ученик, директорът на детската градина или училището изпраща заявление (Образец № 3) за осигуряването им от РЦПППО на e-mail: rcsm@rcpppo-smolyan.com

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЪЛЕН ЕКИП за оценка и одобрение от РЦПППО

В случай, че директорът на детската градина или училището не може да формира екип за оценка на индивидуалните потребности, в изпълнение на разпоредбите на чл. 190 ал. 3 т. 2 от ЗПУО, директорът на детската градина или училището изпраща заявление (Образец № 4) до директора на РЦПППО на e-mail: rcsm@rcpppo-smolyan.com

НЕСЪГЛАСИЕ с препоръка и ПОВТОРНА оценка

При несъгласие на родител/представителя на детето/ с оценката на ЕПЛР в училището или детската градина, той може да подаде заявление (Образец № 12) до директора на РЦПППО за повторна оценка на образователните потребности на детето или ученика. В този случай директорът на РПППО организира извършване на повторна оценка.

ПРОМЯНА НА ФОРМАТА НА ОБУЧЕНИЕ на ученик със специални образователни потребности ОТ ДНЕВНА В ИНДИВИДУАЛНА (чл. 107, ал. 4 от ЗПУО)

При изразено писмено желание от страна на родителя, ученик със специални образователни потребности може да премине от дневна в индивидуална форма на обучение, след като Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие извърши допълнителна специализирана оценка на детето и даде становище относно промяната на формата на обучение. За стартиране на процедурата директорът на училището подава до директора на РЦПППО заявление Образец № 7

НАСОЧВАНЕ към Специални училища и ЦСОП

Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие приема от родителя/лицето, което полага грижи за детето, или от директора на детската градина или училището заявление за насочване на детето/ученика със специални образователни потребности в специални училища за ученици със сензорни увреждания/ центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП/- Образец № 5

Карти за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания и насоки за прилагането им

Инструмент за идентифициране на маркери на риск при деца и ученици и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск, и насоки за прилагането на инструмента

Инструмент за откриване на дарбите и за определяне на възможности за стимулирането им чрез допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби и насоки за прилагане на инструмента

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Нормативни документи

МОН- секция Приобщаващо образование https://www.mon.bg/bg/100379