Начало / Политика за поверителност

Настоящото съобщение има за цел в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679 - ОРЗД да Ви информира за извършваните в РЦПППО - Смолян дейности по обработване на лични данни, целите, за които се обработват данните, мерките и гаранциите за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните, в съответствие с изискванията на ОРЗД относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Данни за администратора и за контакт с него.

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Смолян (РЦПППО – Смолян) е юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и науката със седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул. „Братан Шукеров“ № 19

РЦПППО - Смолян е администратор на лични данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените от закон правомощия.

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните.

С длъжностното лице за защита на данните на РЦПППО - Смолян може да се свържете на електронен адрес: rcio_smolyan@abv.bg, като в съобщението си следва да посочите необходимите данни за Вашата индивидуализация и контакт за обратна връзка.

Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

РЦПППО - Смолян осъществява правомощията, предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование, Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и други нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование, при което обработва лични данни във връзка със следните основни дейности:

 • при упражняване на правомощията си РЦПППО - Смолян обработва лични данни на служители на РЦПППО – Смолян, на деца, ученици и техните родители/настойници във връзка с процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие, педагогически специалисти при издаване на квалификационни кредити, на ресурсните учители и другите специалисти в изпълнение на чл. 145 ал. 2 и ал. 3 от Наредбата за приобщаващо образование, на кандидати за работа в РЦПППО – Смолян, на контрагенти и партньори на РЦПППО - Смолян, както и на всички други групи физически лица, основно в изпълнение на свои законови задължения – основание за обработване на данни по чл. 6, пар. 1, б. „в“ и „д“ от Регламента.

В тези случаи обработваните данни са свързани с физическата идентичност на субекта, икономическа идентичност, социалната идентичност, данни за съдебното минало, данни относно здравословното състояние и се използват за целите, за които е предвидено в съответния закон или друг нормативен акт.

 • за целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, РЦПППО – Смолян обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори. Категориите обработвани данни са относно физическата и социалната, икономическата идентичност данни за съдебното минало и здравословното състояние на лицата.
 • когато РЦПППО – Смолян обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

Обработването на данни се извършва за конкретните и точно определени от закона цели, като данните се обработват законосъобразно и добросъвестно и не могат да се обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Категории получатели на данни извън РЦПППО – Смолян

РЦПППО – Смолян не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

 • държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, МОН и др.);
 • банки - за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;
 • куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица - субекти на данни.

Срок за съхранение на данните

Като администратор на данни РЦПППО – Смолян обработва данни за период с минимална продължителност съгласно целите за обработка и предвиденото в действащото законодателство в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

За срок от 50 години се съхраняват данните, свързани с трудовоправни и осигурителни отношения.

Останалите данни се съхраняват за срок между 1 година и 5 години, според вида на данните, определящи законовото задължение за обработването, включително съхраняването им и съгласно индивидуалната номенклатура на делата в РЦПППО - Смолян.

Права на физическите лица-субекти на данни.

Предприетите мерки за защита на личните данни в съответствие с изискванията на ОРЗД са насочени към осигуряване правата на субектите, чиито лични данни се обработват, а именно:

 • право на достъп;
 • право на коригиране на неточни или непълни данни;
 • право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от ОРЗД;
 • право на ограничение на обработването;
 • право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от ОРЗД;
 • право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от ОРЗД.
 • право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Изброените права може да упражните чрез отправено искане до РЦПППО – Смолян (писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на РЦПППО – Смолян

 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни или до съда.

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по ОРЗД, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до Административен съд – Смолян.

Предаване на лични данни в трети страни или международни организации.

РЦПППО – Смолян не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.

Въведени в РЦПППО – Смолян мерки за защита на личните данни.

С утвърдени със заповед на директора на РЦПППО – Смолян Вътрешни правила са въведени мерки за ефективна защита на обработваните лични данни и възможност за упражняване правата на субектите на данни, предвидени в ОРЗД. РЦПППО - Смолян прилага следните мерки за защита на личните данни: физическа защита, персонална защита, документална защита и защита на информационни системи и мрежи.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в РЦПППО – Смолян, може да получите от длъжностното лице по защита на данните на РЦПППО – Смолян: [rciosmolyan@abv.bg](mailto:rciosmolyan@abv.bg).