Начало / Дейности

Ресурсно подпомагане

Ресурсно подпомагане

Ресурсният учител мотивира децата/учениците със СОП и стимулира личностното им развитие. Работи в сътрудничество с останалите педагогически специалисти - учители, психолог, педагогически съветник, логопед, като подкрепя образователния процес на децата/учениците със специални образователни потребности. Създава и съдейства за поддържане в обучителния процес на коректни взаимоотношения, конструктивно общуване и сътрудничество между всички участници, като по този начин подпомага приобщаването на децата/учениците със СОП.Ресурсният учител притежава необходимите знания и умения за практическа работа с деца, учители, родители:

 • идентифицира равнище на компетентност, особености и предпочитания в стила на обучение и ги отразява в план за подкрепа;
 • идентифицира образователни и възпитателни потребности;
 • владее разнообразни образователни стратегии, методи и техники за преподаване, обучение, възпитание, учене през целия живот и мотивиране на със специални образователни потребности;
 • адаптира и редуцира учебното съдържание по различни учебни предмети при необходимост;
 • разработва учебни и образователни материали в съответствие с индивидуалните образователни потребности;
 • работи индивидуално по предметите от учебния план;
 • подпомага самоподготовката по учебните дисциплини и консултира преподавателя относно спецификата при овладяване на учебното съдържание от ученици със специални образователни потребности по дадена учебна дисциплина;

Логопедична терапия

логопедична терапия

Основната цел на логопедичната терапия е подобряване на общото комуникативно състояние чрез осъществяване на индивидуална и групова корекционно-рехабилитационна дейност в условията на позитивна среда и емоционална подкрепа за повишаване на самооценката на детето/ученика.

Логопедът осъществява превенция, диагностика, терапия и консултация по отношение на комуникативните нарушения на децата и учениците.

Нарушенията, обект на логопедична терапия са:

 • Гласови нарушения
 • Артикулационни нарушения
 • Комуникативни нарушения при нарушение на плавността на речта
 • Дизартрия
 • Апраксия
 • Биомеханични говорни нарушения на развитието /комуникативни нарушения при вродени лицеви аномалии/
 • Езикови нарушения / афазия; фонологично нарушение, граматично нарушение, семантично-прагматични нарушения/
 • Специфични обучителни трудности /дислексия, дисграфиа, дискалкулия/
 • Комуникативни нарушения при деца със слухови затруднения
 • Комуникативни нарушения при деца със зрителни затруднения
 • Комуникативни нарушения при деца с интелектуални затруднения
 • Нарушения от аутистичния спектър

Психологическа терапия

психологическа

Психологическата терапия е ориентирана към намирането на най-доброто решение за всеки ученик в условия на сътрудничество и ефективна комуникация. Психологът използва разнообразни стратегии и взаимодейства пълноценно със средата /училищна, семейна/ с цел приобщаване на всяко дете/ученик.

Той притежава знания и умения за практическа работа с деца, учители, родители, други представители на общността в следните области:

 1. Диагностична дейност – оценява психичното развитие, провежда диагностични изследвания с цел идентифициране на силните и слабите страни, възможностите и проблемите на детето/ученика. Аспектите на диагностична дейност са: готовност за обучение в училище, оценка на интелигентността и когнитивните процеси; емоционални аспекти на развитието; рисково поведение, взаимоотношения с връстниците; структура на групите и групова динамика; проблеми на интеграцията в групата; ценности и интереси.
 2. Консултативна дейност – прилага различни модели и методи на консултиране в различни ситуации. Сътрудничи с учителите, родителите и други професионалисти при планиране и взимане на решения.
 3. Терапевтична дейност - подпомага децата и учениците със затруднения, увреждане или разстройство на тяхното психично здраве, а в някои случаи и на деца и ученици с изявени дарби, за постигане на оптимално ниво на самостоятелност и за придобиване и прилагане на умения, необходими за пълноценното им приобщаване.

Слухово-речева рехабилитация

рехабилитация Слухово-речевият рехабилитатор извършва корекционна и компенсаторна работа с деца и ученици с увреден слух, съобразно възрастовите и индивидуалните им потребности, вида, степента и времето на настъпване на слуховата загуба.

Подпомага обучението и адаптацията на деца и ученици с увреден слух в детските градини и училищата чрез различни специализирани методи и методики, в т.ч. развитие на остатъчния слух при намален слух; активно участие в предоперативния, оперативния и следоперативния период при деца и ученици с кохлеарна имплантация.

Осъществява превантивна, диагностична, корекционно–компенсаторна, рехабилитационна, консултативна дейности и методическа подкрепа, свързани със стимулиране на слуховата и речевата функции; развитие на речта, езика и комуникативните способности на децата и учениците с увреден слух; консултиране и методическа подкрепа на родителите и близките, учителите и възпитателите в детските градини и училищата, останалите специалисти, които работят с децата и учениците; контакти със слухово-речевите рехабилитатори в клиниките, в които се извършват кохлеарните имплантации и др.

Рехабилитация

рехабилитация Рехабилитацията е процесът на достигане и поддържане на оптимална физическа, интелектуална и психическа активност. Тя осигурява на хората с увреждания възможност да придобият независимост в обществото. Рехабилитацията разполага с изключително много средства и методики, които правилно подбрани спрямо индивидуалността на детето, могат да помогнат в справянето с редица затруднения.

Рехабилитаторът е част от екипа от специалисти на РЦПППО -Смолян и взима активно участие при оценката на индивидуалните потребности и терапията на децата. Той оценява двигателните, моторните и координационни възможности, като използва методите на наблюдение, измерване и тестуване.

След анализ на получените резултати, проучване на медицинската документация и разговор с детето и родителите(настойниците), се съставя план за предстоящата работа.

Децата, които са включени в групата за рехабилитация участват в групови и индивидуални занимания по гимнастика, водна гимнастика, плуване, конна езда, както и в други адаптирани спортове.

В заниманията по гимнастика всяко дете следва индивидуална програма. Тя може да включва масаж, мануална терапия, стречинг, упражнения с помощ, упражнения с и на различни уреди. Регионален център-Смолян разполага с добре оборудвана зала за гимнастика, където заниманията се провеждат в здравословна и безопасна среда.

По време на груповите занимания по гимнастика децата придобиват умения за колективна игра, за боравене с различни уреди и научават някои елементи от различни спортове.

В индивидуалните занимания се работи по индивидуалната програма на всяко дете в зависимост от неговите нужди.

Най-важните ни цели са намаляване на съществуващи болки, балансиране на мускулатурата, обучение в нови умения, изграждане на силен характер, воля и търпение.

Плуване

плуване Водната гимнастика се провежда в басейн, в който условията са подходящи и за най-малките деца. Заниманията се провеждат индивидуално и групово.

Водната среда е естествена за човека, в предвид с вътреутробното му развитие. Заниманията във водата влияят положително върху закаляването на организма и усъвършенстване терморегулаторите механизми. Подемната сила на водата дава възможност за изпълнението на движения с минимална сила. Така движение, което на сушата не може да бъде осъществено, във водата постепенно се овладява. Ето как някои деца първо прохождат във водата, а след това и на сушата. Налягането, което водата оказва върху тялото помага за балансирането на мускулния тонус- слабите мускули постепенно се засилват, а тези които са с повишен тонус се отпускат.

Хипотерапия

Хипотерапията се реализира в конна база на Смолянските езера. Общуването с конете и гимнастиката, която се прави при езда имат изключително силно въздействие върху децата. Телесната температура на коня е с няколко градуса по-висока от тази на човек, съчетано със специфичната поза при язденето, предполага отпускане на най-проблемните мускулни групи при децата с ДЦП (аддукторите).

Специфичното движение на коня (постъпателно-възвратно) имитира ходенето на човек и по този начин язденето помага на децата да коригират стойката си и да подобрят своето равновесие. Постоянния ритъм, с който се води коня балансира вътрешното психическо напрежение, особено при децата от аутистичния спектър. Не на последно място силата и енергийната мощ на коня се предава на детето, което го язди.(снимки)

Според нашите разбирания детето, родителите и рехабилитатора са един екип. Затова родителите често присъстват по време на заниманията, помагат емоционално на децата си и се обучават как да им бъдат полезни и вкъщи.

Занимания със специалистите на РЦПППО- Смолян са стъпка напред в цялостното развитие, социализацията и самостоятелността на децата със специални потребности.

Танцова терапия и музикотерапия

Танцовата терапия и музикотерапията са области от арт терапията, при който в работата с деца се използват танцът и музиката с техните изразни средства, за да бъдат подкрепени определени нужди и постигнати определени терапевтични цели. Танцовата терапия и музикотерапията имат широк спектър на приложение и тяхната функция е стимулираща и подкрепяща. Те оказват влияние върху развитието на децата като стимулират разгръщането на когнитивните процеси, моторно-двигателното развитие, благоприятстват психо-емоционално развитие на детето. Освен това оказват влияние върху социалните умения и общото интелектуално развитие. Чрез музиката и танца децата имат възможност да проявят своята креативност и да изразят себе си по един непринуден и спонтанен начин. Развиват се уменията им за структуриране на пространството и обогатяване на усещанията.

По време на заниманията участниците се запознават и практикуват различни видове танци, съобразно личните си интереси и възможности. Използват се инструменти, като кооперативни танцови игри, прости хореографии, упражнения за координация и повишаване на концентрацията, мускулния тонус, циркулацията на кръвта и правилното дишане. Занятията имат основна цел да ангажират всички практикуващи като изискват минимални усилия за включване. Програмата включва както конкретна система от упражнения, така и време за творческа работа в екип. Танцът и музиката носят радости и емоции, карат децата да се смеят, да създават приятелства, стимулират комуникацията, улесняват процеса на приобщаване в образователната среда.

Ерготерапия

Заниманията, свързани с ерготерапия, предоставят на всяко дете цялостно благосъстояние и висока степен на независимост. Стремежът на ерготерапевта е да допринесе за успешното развиване на свободата в движенията, самостоятелното изпълнение на значими ежедневни дейности, да подобри уменията за самообслужване, да повиши удовлетвореността и качеството на живот, на всяко дете.

Ерготерапевтът осъществява терапия насочена към адаптиране на обкръжаващата среда, в съответствие с конкретни нужди на всяко дете, изграждане на умения за изчакване на реда, споделяне на материали, уважение към другия. Той развива способността за игрова активност, а дейностите от ежедневния и училищен живот осъществими по начин, по който те могат да бъдат извършвани всекидневно. Специалистът указва важна подкрепяща среда по отношение на ранното развитие на децата със специални образователни потребности и забавяне в развитието.

Сензорната интеграция и ерготерапия помагат при редица увреждания и състояния като например:

 • аутизъм
 • детска церебрална парализа (ДЦП)
 • умствено изоставане
 • хидроцефалия
 • спина бифида
 • двигателни, сензорни, неврологични увреждания
 • деца с дефицити на вниманието
 • хипоактивност
 • хиперактивност

Ерготерапевтът владее нужните умения за практическа работа с деца и техните родители, прилагане на сензорна интеграция и използването на физическа активност и упражнения за адаптиране към ежедневната и социална среда, подпомага дейността на специалисти от РЦПППО – Смолян.

В основата на ефективната терапия е изготвянето на индивидуален план за предстоящата работа с всяко едно дете от групата за ерготерапевтична дейност, основаващ се на разговори с детето и родителите, проучване на медицински документи и анализ на двигателните, моторните, координационни възможности, психичното развитие, когнитивните процеси, проблеми на интеграцията.

Вижте повече в „Игри“

Консултации с деца и ученици със специално образователни потребности и техните родители!

Специалистите от Регионален център - Смолян консултират децата и учениците със специални образователни потребности и техните родители в сградата на РЦПППО- Смолян по утвърден от директора график.