Функционална оценка

Функционална оценка

В периода 21- 23 март, специалисти от екипа на РЦПППО-Смолян преминаха обучение за обучители в прилагането на карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП и хронични заболявания, във връзка с прилагането на МКФ-ДМ. В обучението взеха участие и представители на РЗИ и ДСП от област Смолян. Представена беше спецификата при попълване на новата карта за функционална оценка и бяха дадени ценни практически насоки. Изготвянето на единна за страната карта за функционална оценка и последващите обучения са част от проект: “Подкрепа за приобщаващото образование” на МОН.