Насочване след 7 клас в условията на извънредно положение

Насочване след 7 клас в условията на извънредно положение

Във връзка с изпълнението на чл. 140 от Наредба за приобщаващото образование Ви информираме, че в периода 03 – 21.05.2020 г. РЦПППО- Смолян ще приема заявления от родител/ настойник за насочване на ученици, които ще завършат VII клас с удостоверение за продължаване на образованието им в профил или специалност от професия, съобразно индивидуалните им потребности и здравословно състояние.

Редът за подаване на документи, в условията на извънредно положение, е следният:

  1. Заявлението с подредени желания се подава от родителя/ настойника, а при поискано съдействие от тяхна страна – от училището, в което учи към момента детето, на електрона поща на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Смолян – [rciosmolyan@abv.bg](mailto:rciosmolyan@abv.bg) (образец за изтегляне)
  2. Останалата част от необходимите документи се изпращат от родителя/ настойника чрез куриер или с препоръчана поща на адрес: 4700 гр. Смолян, ул. Братан Шукеров № 19, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Смолян.

Документите, които се изпращат на хартиен носител са:

  • Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от личния лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или специалност от професия;
  • Копия на документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • Копие на протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

Процедура по насочване на ученици със СОП след VII клас ще се проведе от 04.05.2020 г. до 29.05.2020 г., съгласно Годишен график за работа на РЕПЛРДУСОП към РЦПППО – Смолян.

Записването в съответното училище се осъществява след получаване на уведомително писмо от РУО- Смолян при спазване на посочения в писмото срок.