Насоки за прилагане на Карта за функционална оценка

Насоки за прилагане на Карта за функционална оценка

Вече разполагаме със завършените Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания във връзка с прилагането на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY).