Национална конференция "Ресурсните учители и съвместното преподаване в приобщаващото образование"

Национална конференция

"В събитието взеха участие около 230 участници - всички ангажирани със сърце и ум в каузата за добруването на всяко дете. Работата ни получи висока оценка от представителите на държавните институции, които поеха ангажимент приобщаващото образование да продължи да бъде във фокуса на държавните политики. Срещнахме се с много представители на висшите училища, които помагат за професионалното развитие на всички педагогически специалисти, работещи с деца , имащи нужда от подкрепа. Благодарни и горди сме, че много учители в детски градини и училища, много специалисти от центровете за подкрепа на приобщаващото образование споделиха изключително ценен опит от своята работа. Представените добри подходи и практики ще бъдат публикувани в специален сборник, който ще направи възможно всеки от вас да се убеди, че когато има желание и се работи в сътрудничество с всички заинтересовани страни, могат да бъдат постигани изключителни резултати както за развитието на конкретните деца, така и за промяна на детските градини и училищата като организации и институции. 

Деница Сачева, заместник-министър на образованието и науката, поздрави участниците в конференцията от името на министъра на образованието и науката г-н Красимир Вълчев. В изказването бе подчертана изключителната роля на ресурсните учители и специалисти за реализиране в практиката на голямата идея за приобщаващото образование. Това означава да се работи с душа и сърце, да се търсят решения отвъд страховете и стереотипите. Тя благодари за обичта, с която ресурсните учители и специалисти обграждат децата. В изказването приобщаващото образование бе определено като приоритет в работата на министерството и през следващата година.

Милена Дамянова, председател на комисията по образованието и науката приветства участниците в нашата конференция. В поздравелението се казва, че ресурсните учители и подкрепящите специалисти имат ключова роля за откриване на талантите и потенциала на всяко дете, че ключът към успеха на всяко дете минава през общите усилия на всички. Само по този начин новата философия на образованието може да стане реалност в практиките на детските градини и училищата, които винаги имат силата да оформят живота на децата

Грета Ганчева - директор на дирекция „Приобщаващо Образование“ в Министерството на Образованието и Науката направи кратка равносметка на развитието на приобщаващото образование в българия. Има много трудности, нерешени проблеми, но и много ценни научени уроци. Има опит, постижения и все по-голямо доверие. Необходимо е да се разшири методическата подкрепа към ресурсните учители, за да могат още по-качествено да работят заедно с учителите, които обучават конкретните деца. Важно е да се организират и съвместни обучения за екипите в детските градини и училищата за по-пълноценно и системно приобщаване на децата.

Основен фокус в изказването на д-р Калоян Дамянов, директор на РЦПППО София-град, беше ролята на ресурсните учители в процеса на организиране на съвместното обучение в детската градина и училището. Сътрудничеството, доверието и надграждането в работата между значимите учители придават смисъл и съдържание на приобщаващото образование. Необходимо е да се изгради и допълнителен ресурс, който реално да обезпечи приобщаващите образователни политики. Въвеждането на втори учител в класната стая и моделът на съвместно преподаване е една от най-успешните приобщаващи практики доказали своята ефективност в редица страни по света."