Процедура за отлагане от задължително обучение в Първи клас по време на извънредното положение в страната

Процедура за отлагане от задължително обучение в  Първи клас по време на извънредното положение в страната

Нормативни основания: чл.190 ал.3 т.9 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл.139 от Наредбата за приобщаващото образование.

Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, за която могат да постъпват заявление от родители/ законен представител на деца, за които предстои такова обучение през учебната 2020/2021 година. Решенията за отлагане се вземат от регионалния екип в срок до 30 юни всяка година. Поради обявените мерки по време на извънредното положение в страната е възможно родителите да подават такива заявления по електронен път, като за тази цел попълват предоставеното тук заявление.

След постъпването на заявлението, представител на регионалния екип, определен от директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се свързва с подалия заявления родител или законен представител на детето и изяснява причините за искане на отлагането, както и дали са налични необходимите документи, изискващи се при тази процедура. Необходимите документи са протокол от лекарска консултативна комисия, копие на удостоверението за задължително предучилищно образование (ако има такова) с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие и/или на други документи с информация за детето, включително изследвания и консултации. Копие от посочените документи се изпраща посредством куриер или пощенска услуга в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование или се изпращат на email [rciosmolyan@abv.bg](mailto:rciosmolyan@abv.bg). При наличие на някои от посочените документи в служебното досие на детето, ако е ползвало до този момент допълнителна образователна подкрепа, то те могат да се използват служебно от регионалния екип. При липсващи документи на родителите се оказва срок, в който да ги предоставят след приключване на извънредното положение.

При възможност се организира видео сесия с детето и родителите от представители на регионалния екип за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за кратко наблюдение и изпълнение на психолого-педагогическо взаимодействие с детето.

След приключване на процедурата регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование може да издаде заповед за отлагане от задължително обучение в първи клас под условие (при липсващи документи или други обстоятелства).